MENU
 •  Ruim 3 jaar geldig
 •  Gratis verzending vanaf € 20
 •  Fysieke en digitale cadeaus
 •  Gratis omruilen
 

"Een herinnering is het mooiste cadeau"

Algemene Verkoopvoorwaarden en Waarborgen

Laatste update: 7 augustus 2020

1. Voorwoord

1.1. Definities

Verkoper: deze term verwijst naar de onderneming WONDERBOX NL BV, geregistreerd onder nummer 34248019, met maatschappelijke zetel gevestigd in Lichtfabriekplein 4, 2031 TE Haarlem, Nederland, met als bedrijfsdoelstelling de verkoop van Geschenkdozen en Geschenkbonnen voor hobby, vrije tijd of vakantie.

Verzekeringsmaatschappij: Amlin Insurance SE INI Liability, Postbus 2190, 1180 ED Amstelveen.

Koper: deze term verwijst naar de contracterende partij die een Geschenkdoos heeft besteld of gekocht.
De Koper kan als dan niet de Begunstigde zijn van de Geschenk- /Activiteitdoos afhankelijk van het feit of hij deze persoonlijk zal gebruiken of zal doorgeven aan een derde partij.

Begunstigde: verwijst naar de persoon die in het bezit is van de Geschenkbon.

Geschenkbon: verwijst naar de geschenkbon die in de producten van Wonderbox zit die aan de Begunstigde aan de Partner wordt overhandigd en op basis van welke de Service die uit de activiteitenlijst op de website is gekozen, wordt afgeleverd. De Koper/Begunstigde kan eveneens genieten van de gekozen Service door het nummer van de Geschenkbon door te geven aan de Partner. De Geschenkbon kan ook de vorm aannemen van een Digitale doos.

Geschenkdoos: verwijst naar het geschenkdoosconcept ontwikkeld door WONDERBOX. Deze bevat twee elementen:

 • een Geschenkbon zoals hierboven omschreven.

 • een boekje met algemene informatie over Wonderbox.

E-ticket: een E-ticket is een elektronisch document dat wordt opgemaakt na boeking bij een Partner. Bij het boeken van een Service bij een Partner geeft de Begunstigde een Geschenkbon af. Bij reservatie ontvangt de Begunstigde een E-ticket in zijn mailbox. Wanneer van de Service gebruik wordt gemaakt, moet de Begunstigde het E-ticket inwisselen in ruil voor de service.

Vervaldatum: de uiterste geldigheidsdatum. Deze geeft de Koper/Begunstigde aan tot op welke datum hij kan genieten van een Service, een Service kan omwisselen en/of een verlenging kan vragen op voorwaarde dat is voldaan aan de voorwaarden vastgelegd in Artikel 7. De Vervaldatum is drie jaar en drie maanden vanaf de aankoopdatum van het Product. De Vervaldatum kan direct worden geraadpleegd op www.wonderbox.nl wanneer de Begunstigde de code van de Geschenkbon invult.

Digitale doos: Geschenkdozen kunnen in elektronische vorm aan de Koper/Begunstigde worden afgeleverd.

Partner(s): verwijst naar de persoon of de juridische entiteit die een of meer Services aanbiedt die zijn voorzien in een Geschenkbon / E-ticket van WONDERBOX.

Partij/Partijen: verwijzen gezamenlijk of afzonderlijk naar de Koper en/of de Begunstigde en de Verkoper.

Service: verwijst naar de service of het product dat door de Partner wordt aangeboden ten voordele van de Begunstigde in ruil voor het E-ticket dat hem wordt overhandigd.

Product(en): dit verwijst naar de Geschenkdoos. Indien de Geschenkbon overeenkomst met een Digitale doos verzonden per e-mail naar de Koper of de Begunstigde, wordt gespecificeerd dat het gaat om de elektronische versie van het Product.

Website: verwijst naar de website van WONDERBOX: www.wonderbox.nl

1.2. Doel van de overeenkomst
Deze Algemene verkoopvoorwaarden en waarborgen (hierna genoemd "AVVW") hebben tot doel om de bepalingen en voorwaarden vast te leggen onder dewelke de Verkoper het Product verkoopt aan de Kopers.

Als gevolg hiervan omvat elk order geplaatst door de Koper de aanvaarding zonder voorbehoud van deze AVVW en hun akkoord dat ze volledige zullen voldoen aan alle voorwaarden hierin opgenomen. Deze voorwaarden gaan voor op alle andere documenten uitgezonderd bijzondere verkoopvoorwaarden die expliciet en schriftelijk werden toegekend aan de Koper.

De Koper erkent de AVVW te hebben gelezen alvorens de order werd geplaatst.
Deze Standaard Verkoopvoorwaarden gaan in op 1 oktober 2018. Ze annuleren en vervangen alle eerdere versies.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de AVVW op eender welk ogenblik te wijzigen door een nieuwe versie te publiceren op zijn website. In het geval van een wijziging van de AVVW, zijn de AVVW van toepassing deze die geldig waren op datum van de order. Een kopie van de AVVW zal aan de Koper worden overhandigd samen met de orderbevestiging.
De nietigheid van een bepaling in deze AVVW heeft niet voor gevolg dat de volledige overeenkomst nietig is. De tijdelijke of permanente niet-toepassing van één of meerdere bepalingen van deze AVVW door de Verkoper mag op geen enkele manier worden beschouwd als afstand van zijn rechten om de andere bepalingen van deze AVVW, die van kracht blijven, te doen naleven.

De foto's op de website hebben geen contractuele waarde.

2. Orderprocedures en bepalingen
De Koper kan orders voor Producten plaatsen via internet op de website www.wonderbox.nl, of per telefoon.

2.1. Op de website: www.wonderbox.nl
Elke order voor een Product dat te koop wordt aangeboden op de website impliceert dat deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn geraadpleegd en expliciet werden aanvaard. Deze aanvaarding is onvoorwaardelijk en vereist niet dat de Koper zijn handgeschreven handtekening heeft geplaatst als bewijs van zijn aanvaarding.

Om ervoor te zorgen dat een order via de website wordt aanvaard moet onderstaande procedure strikt worden gevolgd. Het plaatsen van een order via de website vereist het doorlopen van een aantal schermen waarop de verschillende fasen, die de Koper moet volgen om zijn order bij de Verkoper te valideren, worden voorgesteld.

2.1.1. Keuze van het Product
Om een order te plaatsen via de website moet de Koper de website openen en moet hij een Product kiezen. Zodra dit is gebeurd, klikt hij op de knop om dit Product aan het winkelmandje toe te voegen.

2.1.2. Controle van het winkelmandje
De Koper moet de inhoud van zijn winkelmandje controleren (of doorgaan met winkelen als hij andere Producten wenst toe te voegen) en moet kiezen of hij de fysieke versie van het Product wenst of de elektronische versie (indien beschikbaar).

Hij kan eventueel ook een promocode invoeren als hij er een heeft.

Zodra het mandje alle Producten bevat die de Koper wenst te kopen, voert hij het e-mailadres in waarop hij de orderbevestiging wenst te ontvangen, waarna hij moet klikken op de knop om door te gaan naar de betalingsmodule.

2.1.3. Adres, contactgegevens en betaling
Vervolgens voert de Koper het afleveringsadres in (of controleert hij dit en past hij dit indien nodig aan) waar het Product of de Producten moeten worden geleverd.

Om de order te bestellen en door te gaan naar de betalingsmodule, moet de Koper een vinkje plaatsen bij "Ik heb de Algemene Verkoopvoorwaarden gelezen, aanvaard deze en verklaar bovendien dat ik ouder ben dan 18 jaar". Vervolgens klikt hij op de knop "Bevestigen en mijn order betalen". Hier kan hij de betaalwijze kiezen.

Voor online betalingen wordt de Koper doorverwezen naar een beveiligde betalingspagina en krijgt hij per e-mail een orderbevestiging zodra de betaling werd uitgevoerd. Het is pas bij betaling dat de order definitief wordt en de overeenkomst wordt verondersteld formeel te zijn afgesloten.

De contractuele informatie wordt herhaald in de bevestigingse-mail van de order.

2.2. Telefonisch
Producten kunnen ook per telefoon worden besteld door te bellen naar +31 (0)23 517 5737 (gewoon telefoonnummer). Dit kan van maandag tot vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur. De contractuele informatie moet worden bevestigd via e-mail.

In alle gevallen behoudt de Verkoper zich het recht toe om om gewettigde redenen (en in het bijzonder in het geval van verdenking van fraude of in het geval een ongewoon grote hoeveelheid aan producten wordt aangekocht door een niet-professionele Koper) de order te weigeren.

2.3. Preventie van fraude
In de context van het beleid tegen fraude behoudt de Verkoper zich het recht toe om, naar aanleiding van een order geplaatst via de Website aan de Koper documenten op te vragen die hem kunnen identificeren alvorens een order te valideren.

In dit geval zal de Koper een e-mail ontvangen waarin hij op de hoogte wordt gebracht dat een order werd geplaatst en wat de reden is van de verificatie. Ze worden vervolgens uitgenodigd om de nodige verantwoordingsdocumenten door te sturen die nodig zijn om de order te kunnen valideren.

Indien de Koper binnen de twee dagen volgend op de vraag van de Verkoper niet ingaat op een dergelijk verzoek, zal dit automatisch voor gevolg hebben dat de betrokken order wordt geannuleerd, zonder dat de Koper hierbij de mogelijkheid heeft om hiertegen bezwaar aan te tekenen.

3. Prijzen
De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment aan te passen. Tegelijk garandeert de Verkoper de Koper dat de prijs geldig op de dag van de order zal worden toegepast.

Overeenkomstig de publieke raadpleging van de Europese Commissie die van start ging op 20 november 2008 is de verkoop van Geschenkbonnen voor consumenten niet onderworpen aan btw.

Als gevolg hiervan wordt op de documenten uitgegeven ter attentie van de Koper naar aanleiding van de aflevering van de hierboven vermelde producten geen melding gemaakt van de gefactureerde btw.

De producten die zijn opgenomen in de Promotielijst zijn echter wel onderworpen aan btw volgens een tarief van toepassing op het desbetreffende product. Op het moment van aankoop van producten in deze Promotielijst zal op de documenten die worden uitgegeven ter attentie van de Koper het btw-bedrag worden vermeld dat van toepassing is op het product in de Geschenkdoos.

De "Geschenkopties" die worden aangeboden tijdens het verificatieproces van het winkelwagentje zijn ook onderworpen aan btw aan een tarief van toepassing voor het in optie gekozen product.

De portkosten voor de aflevering van de Producten gedefinieerd in artikel 5.3 zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet anders overeengekomen door de Partijen. Deze kosten worden bijkomend gefactureerd en zullen ofwel op de aankooporder verschijnen (in geval van een aankoop via de telefoon) of net voor de eindgoedkeuring van de order (in het geval van de aankoop van een Product via de website).

De portkosten zijn onderworpen aan de btw onder het normale tarief.

4. Betalingsvoorwaarden en betaalwijzen

4.1. Betalingsvoorwaarden en betaalwijzen voor Wonderbox-producten
Aankopen kunnen op de volgende manieren worden betaald (vermeld op de website):

 • met een creditcard (Visa, MasterCard). In het geval het Product werd aangekocht via de website of in het geval orders werden geplaatst via de telefoon voert de Klant in de hiertoe voorziene velden of op vraag van de telefoonoperator het kaartnummer, de vervaldatum en de verificatiecode van de kaart in (die terug te vinden is op de achterkant van de kaart).

Indien één of meerdere producten werden besteld, wordt het volledige orderbedrag op de dag van de order gedebiteerd van de creditcard. WONDERBOX behoudt zich het recht voor om de uitvoering van een order op elk moment op te schorten bij niet-betaling of weigering door de gewoonlijk gemachtigde internetorganen om een betaling via creditcard toe te laten. De Website is uitgerust met een beveiligd online betalingssysteem aangeleverd door Buckaroo die consumenten toelaat om de overdracht van hun bankgegevens te versleutelen.

 • of via iDeal of om het even welke andere betaalwijze beschikbaar op de website onder de voorwaarden geldend op het moment van betaling. In alle gevallen wordt de periode voor de verzending van Producten via de post of e-mail berekend vanaf datum ontvangst van betaling.

 • of via Afterpay onder de volgende voorwaarden:

  •  u ontvangt uw order van www.wonderbox.nl.

  • enkele dagen na ontvangst van uw order, ontvangt u een betalingsoverzicht van Afterpay. Zodra u het betalingsoverzicht heeft ontvangen, heeft u 14 dagen de tijd om uw order te betalen.

  • Ga naar Afterpay voor meer informatie (link naar de voorwaarden voor Afterpay: https://www.afterpay.nl/nl/consumenten/vraag-en-antwoord/)

Indien een aankoop niet wordt betaald, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de Geschenkbon(nen) voor de onbetaalde Product(en).

5. Levering

5.1.
De Producten wordt gemaakt in beperkte hoeveelheden omwille van de beperkt ontvangstmogelijkheden van de Partners en de beperkte geldigheidsperiode van de Producten.
Het Productaanbod is geldig binnen de beperkingen van beschikbare voorraad en onderworpen aan de Vervaldatum van elk respectievelijk Product.

Indien een besteld Product niet beschikbaar is, zal de Koper hiervan zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht en heeft deze het recht om zijn order te annuleren.

Hij heeft hierbij de keuze uit de volgende mogelijkheden:

 • ofwel kan hij uiterlijk binnen de 14 dagen na datum waarop de Koper door WONDERBOX op de hoogte werd gebracht van de weigering om in te gaan op de order worden terugbetaald.

 • of kan het bestelde Product worden ingeruild voor een ander Product met een gelijkwaardige prijs en met gelijkwaardige kenmerken. Zodra de keuze door de Koper is gevalideerd wordt een nieuw order opgemaakt voor het nieuwe Product. Dit order zal zo snel mogelijk worden verwerkt omdat de betaling ervoor al werd gevalideerd.

Indien een omruiling niet mogelijk is, zal WONDERBOX de betaalde bedragen terugstorten. WONDERBOX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onbeschikbaarheid van het Product. Dit geeft ook onder geen enkele omstandigheid de koper een recht op schadevergoeding.

5.2.
Fysieke Producten worden afgeleverd op het postadres vermeld op het moment dat de order werd geplaatst.

WONDERBOX kan onder geen enkele omstandigheid en om geen enkele reden aansprakelijk worden gesteld voor een laattijdig levering waarvoor de Koper verantwoordelijk is, bijvoorbeeld wanneer de geadresseerde afwezig is bij levering van het Product of wanneer de Koper een fout heeft gemaakt bij het plaatsen van de order.

In het geval van een bijzonder laattijdige levering zal WONDERBOX alle redelijke acties ondernemen om te onderzoeken wat er is gebeurd en elk probleem betreffende levering van de service en verspreiding van de e-mail, waar het bedrijf schuld aan heeft, zo snel mogelijk op te lossen.

5.3.
De levering van de fysieke Producten gebeurt naar keuze van de Koper door Post NL.
De leveringskosten en gegevens kunnen worden opgevraagd op het volgende adres: https://www.wonderbox.nl/faq/

WONDERBOX kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval van laattijdige levering indien de vertraging het gevolg is van overmacht of kan worden toegewezen aan een derde partij die instaat voor het vervoer.

De Koper kan er ook voor kiezen om de Geschenkdoos elektronisch te laten afleveren.

5.4.
De elektronische versie van Producten wordt gestuurd naar het e-mailadres dat werd aangegeven tijdens het orderproces. In dat geval ligt de verantwoordelijkheid voor het afdrukken van het Product bij de Koper. Dit kan het e-mailadres van de Koper zijn of van de Begunstigde.

Daarom kan WONDERBOX onder geen enkele omstandigheid voor wat dan ook aansprakelijk worden gesteld bij een laattijdige levering door de schuld van de Koper, met andere woorden wanneer de Koper een fout heeft gemaakt bij het invoeren van zijn order.

6. Herroepingsrecht
Overeenkomstig de wet op verkoop op afstand heeft de Koper (of bij ontstentenis hiervan de Begunstigde) veertien (14) dagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de WONDERBOX Geschenkdozen het recht om zijn order te herroepen zonder hiervoor een reden te moeten opgeven en zonder dat de Verkoper recht heeft op een schadevergoeding met uitzondering van de leveringskosten (uitgezonderd de standaard leveringskosten) en retourkosten die moeten worden betaald door de Koper. Alleen herroepingen die zijn voorzien van de herroepingsstrook verkrijgbaar via de website worden aanvaard door WONDERBOX en zullen worden terugbetaald.

Afdrukken van de herroepingsstrook

Er wordt alleen terugbetaling voorzien voor fysieke Geschenkdozen die binnen de gestelde termijn worden geretourneerd en dit in perfecte toestand zijn voor wat betreft verpakking (de Geschenkbon en de activiteitengids moeten verplicht zonder enige schade in de overeenkomstige Geschenkdoos worden geretourneerd).

Geschenkdozen moeten worden geretourneerd op het volgende adres: WONDERBOX, Service Desk, Lichtfabriekplein 4, 2031 TE Haarlem, Nederland

Elke retourzending die wordt uitgevoerd conform de bepalingen in dit artikel zal recht geven op een terugbetaling ten laatste 14 dagen na ontvangst van de Geschenkdoos in perfecte toestand.

Het staat de Koper of de Begunstigde vrij om de Geschenkdoos te gebruiken voor het einde van het herroepingsperiode. Hierbij geven ze aan akkoord te gaan om te genieten van de Service voor het aflopen van de herroepingsperiode. Indien de Begunstigde beslist om gebruik te maken van de Services staat dit gelijk met hun klaarblijkelijke maar onbetwistbare aanvaarding om af te zien van hun herroepingsrecht.

Dit artikel is niet van toepassing voor Kopers die geen private personen zijn.

7. Omruiling en verlenging

7.1. Voorwaarden betreffende omruiling en verlenging
Producten kunnen gratis worden omgeruild volgends onderstaande voorwaarden.
Omruiling en verlenging is uitsluitend mogelijk voor producten die nog niet werden gebruikt. Ze kunnen onder geen enkele voorwaarde het voorwerp uitmaken van een terugbetaling. Een Product kan maar één keer worden omgeruild of verlengd. Een Wonderbox beleveniscadeau is alleen om te ruilen voor een ander Wonderbox beleveniscadeau en niet voor een cadeaukaart. 

De voorwaarden voor omruiling of verlenging zijn de volgende:

 • De Koper / Begunstigde heeft het recht om zijn Product gratis om te ruilen of te verlengen op voorwaarde dat deze omruiling of verlenging gebeurt voor de Vervaldatum van zijn Product of 30 dagen na de Vervaldatum van hun Product (te raadplegen door de code in te voeren op de website.

 • Opgelet: 30 dagen na de Vervaldatum van het Product kan de Koper / Begunstigde zijn Product niet langer omruilen of verlengen.

7.2. Omruilvoorwaarden Product
Om hun Product om te ruilen moet de Koper of Begunstigde per e-mail contact opnemen met de WONDERBOX Klantenservice: service@wonderbox.nl.

In het geval van een omruiling moet de Koper of de Begunstigde aan de Klantenservice doorgeven voor welk nieuw WONDERBOX-product hij zijn bestaande Product wenst om te ruilen.

Door te vragen om zijn Product om te ruilen heeft de Koper of de Begunstigde de mogelijkheid om een nieuw WONDERBOX-product te verwerven van dezelfde of een lagere prijs dan het om te ruilen Product. Hij moet hierbij een keuze maken uit de producten die beschikbaar zijn in elektronische vorm.

Indien het gewenste product hoger is geprijsd, gebeurt de omruiling mits betaling van het verschil tussen de waarde van het omgeruilde product en de waarde van het gevraagde product.
Indien voldaan aan de omruilingsvoorwaarden ontvangt de Koper of Begunstigde een e-mail met een Digitale doos.

7.3. Verlengingsvoorwaarden Product
Om de geldigheidsduur van hun Product te verlengen moet de Koper of de Begunstigde contact opnemen met Klantenservice door het onlineformulier in te vullen dat verschijnt wanneer de Koper of de Begunstigde de code invoert die staat op de Geschenkbon en op voorwaarde dat de geldigheidsduur van het product kan worden verlengd. De Koper of Begunstigde ontvangt een e-mail ter bevestiging van zijn aanvraag tot verlenging.
Indien voldaan aan de voorwaarden voor verlenging van de geldigheidsduur ontvangt de Koper of Begunstigde een e-mail met een Digitale doos.

7.4. Gebruiksvoorwaarden voor Digitale dozen die worden gestuurd na een aanvraag tot omruiling of verlenging
Een digitale doos die wordt verzonden naar aanleiding van een omruiling of verlening is geldig voor een periode van 12 maanden na uitgiftedatum.

De Digitale doos gaat verloren wanneer deze niet wordt gebruikt binnen de geldigheidsperiode.

De Digitale doos die het gevolg is van een verlengings- of een omruilingsprocedure kan onder dezelfde omstandigheden worden gebruikt als het oorspronkelijke product.

8. Gebruiksvoorwaarden Producten en aansprakelijkheid

8.1. Gebruiksvoorwaarden Producten

8.1.1.
Geschenkbonnen zijn geldig voor een enkelvoudige activiteit voorgesteld op de website www.wonderbox.nl.

Producten zijn geldig tot aan de Vervaldatum vermeld op de Geschenkbon. Na deze datum of 30 dagen na de Vervaldatum is geen omruiling of verlenging meer mogelijk.

De betaling van een toeristenbelasting of andere lasten is mogelijk en zal door de Partner op de dag van de Service worden aangerekend aan de Begunstigde.

8.1.2.
De Partner kan de Begunstigde vragen om hem de Geschenkbon door te sturen om zijn reservatie te bevestigen. De Begunstigde moet het gedeelte van de Geschenkbon met de unieke code van de Geschenkbon, de Vervaldatum en de titel van het Product bewaren.

WONDERBOX noch de Partner kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de Geschenkbon.

Na reservatie ontvangt de Begunstigde een E-ticket dat bij moet worden gepresenteerd op het moment dat de activiteit doorgaat.

8.1.3.
Gezien de lange geldigheidsduur van de Producten kan de inhoud van de Service en/of de Partnerlijst na publicatie van de Geschenkdoos worden gewijzigd. WONDERBOX kan in dit geval op geen enkel moment en om geen enkele reden aansprakelijk worden gesteld. Ook de classificatie van de infrastructuur van de Partner kan veranderen tijdens de geldigheidsperiode van de Producten.

Bijgevolg is het de verantwoordelijkheid van de Begunstigde om op het moment van reservatie de precieze inhoud van de aangeboden Service en de lijst van de verschillende Partners te controleren. Gezien de actieve rol van de Begunstigde in de selectie van de Partner in de Geschenkdoos en de keuze van de gewenste datum en het feit dat WONDERBOX en de Partners onafhankelijk zijn van elkaar, kan WONDERBOX niet aansprakelijk worden gesteld voor de onbeschikbaarheid van de Service op de gekozen datum, ook niet in de gevallen waarbij deze onbeschikbaarheid wordt veroorzaakt door een technisch probleem. Het is raadzaam om de reservatie bij de Partner zo snel mogelijk te doen teneinde een zo groot mogelijke keuze te hebben in beschikbare data.

8.1.4.
Er wordt geen annulering of verschuiving van een reservatie aanvaard zonder directe instemming van de Partner.

8.1.5.
De Services omvatten de reis naar de ontmoetingsplaats met de geselecteerde Partner of de inschrijvingskosten in het geval van een online Service niet.

8.1.6.
In het geval van niet-gebruik, verlies of vernietiging van de Geschenkbon, kan de Begunstigde geen terugbetaling vragen. WONDERBOX behoudt zich het recht voor om geen schade-eis te aanvaarden van een Koper of een Begunstigde die hun Product hebben aangekocht buiten het klassieke distributienetwerk voor WONDERBOX-producten en in het bijzonder wanneer het Product direct van een particulier werd overgekocht. In het geval van een activeringsprobleem, wordt aan Kopers en Begunstigden het advies gegeven om een bewijs van aankoop bij te houden en om de geldigheid en de status van hun Product rechtstreeks op de website na te gaan.

9. Garantiebeperkingen en uitsluitingen

9.1. Beperkingen
Sommige Services zijn alleen toegankelijk indien is voldaan aan een aantal voorwaarden betreffende gezondheid, leeftijd, gewicht of mogelijkheden. Deze voorwaarden worden voor elke Service vermeld op de website www.wonderbox.nl.

De begunstigde verbindt zich ertoe om deze beperkingen aandachtig te lezen.
De Service Providers behouden zich het recht voor om de weigeren om de Service te leveren indien de Begunstigde of het Product niet voldoen aan de vereiste voorwaarden.
Andere Services zijn dan weer alleen toegankelijk afhankelijk van het weer of de beschikbaarheid van bijzondere technieken. Deze voorwaarden worden voor elke Service vermeld op de website. Partners behouden zich het recht voor om de gevraagde Service te weigeren of de reservatie te annuleren wanneer niet is voldaan aan de voorwaarden.
Omwille van de aard van sommige Services, kunnen sommige Partners aan de Begunstigde vragen om een verklaring van afstand te ondertekenen of om een waarborg te storten.
In al deze scenario's kan WONDERBOX door de Koper / Begunstigde aansprakelijk worden gesteld.

9.2. Garantie-uitsluitingen
De Services omvatten de reis naar de ontmoetingsplaats met de geselecteerde Partner of de inschrijvingskosten in het geval van een online Service niet.

Alle Services zijn onderworpen aan de contractuele bepalingen en voorwaarden van de gekozen Partner, in het bijzonder voor wat betreft reservaties, annuleringen en de regels van toepassing. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper / Begunstigde om zich vertrouwd te maken met deze voorwaarden alvorens ze een reservatie plaatsen.

De Partner is alleen aansprakelijk voor de prestatie van de Service naar tevredenheid van de klant.

Voor alle vragen betreffende de contractuele bepalingen van de gekozen Partner moet de Begunstigde zich richten tot de Partner zelf en kan geen klacht worden ingediend bij of tegen de Verkoper.

De Begunstigde van de Geschenkbon moet bijgevolg rechtstreeks met de Partner contact opnemen voor elke bijkomende Service in het aanbod en hij moet dit doen overeenkomstig de contractuele bepalingen van de Partner.

9.2.1. Diefstal- en verliesgarantie
Als het e-ticket is verlopen én deze nog binnen de geldigheidsperiode valt, dan kan WONDERBOX de reservering bij de inleverlocatie annuleren en de vouchercode heractiveren. Hiermee kan er opnieuw een e-ticket aangemaakt worden bij dezelfde of een andere locatie. De diefstal- en verliesgarantie geldt alleen op e-tickets. De boxen (met de voucher) zijn vrij op naam. WONDERBOX kan niet inzien of een item door de rechtmatige eigenaar gebruikt wordt. Als de consument zijn/haar vouchercode heeft, kan deze uiteraard wel worden geblokkeerd.

10. Overdracht van risico's
De overdracht van de risico's betreffende het verlies of de waardevermindering van het product gebeurt op de dag van aflevering van het Product.

11. Non-conformiteit

11.1. Non-conformiteit van het fysieke product

11.1.1. De melding van voorbehoud door de Begunstigde of de Koper in het geval van zichtbare gebreken in het fysieke product.
Om het moment van aflevering van het pakket wordt geadviseerd dat de persoon die het pakket in ontvangst neemt het pakket grondig bekijkt en eventueel voorbehoud maakt op het ontvangstbewijs van het koeriersbedrijf in het geval van volledige of gedeeltelijke beschadiging van de pakketten.

Ongeacht het feit of er op het ontvangstbewijs van het koeriersbedrijf voorbehoud werd gemaakt, moet de persoon die het pakket ontvangt het koeriersbedrijf onmiddellijk op de hoogte brengen met vermelding van de reden van het voorbehoud. Dit moet zo snel mogelijk na ontvangst van het betreffende pakket gebeuren via aangetekend schrijven met ontvangstbewijs. Indien geen voorbehoud werd gemaakt wordt verondersteld dat het product in goede omstandigheden werd afgeleverd en kan er geen bezwaar meer worden gemaakt of claim worden ingediend betreffende zichtbare gebreken.

11.1.2. De melding van voorbehoud door de Begunstigde of de Koper in het geval van leverfout of non-conformiteit van het fysieke product.
De Koper of de Begunstigde moet zo snel mogelijk elke klacht betreffende een leverfout en/of non-conformiteit van het Product betreffende de aard, hoeveelheid of kwaliteit in vergelijking met de informatie vermeld op het kooporder melden aan WONDERBOX. Elke laattijdige klacht zal worden verworpen zonder mogelijkheid tot terugbetaling. Klachten moeten bij WONDERBOX worden ingediend per telefoon (+31 (0)23 571 5737), of e-mail (service@wonderbox.nl), of via het contactformulier.

De Partijen komen overeen dat de garantie van de Verkoper strikt is beperkt tot het vervangen van de goederen die als defect worden erkend door de Verkoper of door terugbetaling van de waarde van het Product rekening houdend met het gebruik dat ervan wordt gemaakt (naar vrije keuze van de Verkoper).

11.1.3. Klachten betreffende de niet-levering van het fysieke product.
Indien de levering niet gebeurt binnen de afgesproken termijn, worden alleen klachten die tijdig zijn ingediend behandeld.

11.1.4. Wettelijke garantie
WONDERBOX is in alle omstandigheden verplicht om te voldoen aan de bepalingen van de wettelijke garantie indien het verkochte Product niet conform is of verborgen gebreken vertoont.

11.2. Non-conformiteit van de elektronische versie van Producten
Na ontvangst van de elektronische versie van een Product per e-mail is het raadzaam dat de Koper de aarde van het elektronische ticket controleert en voorbehoud maakt indien er fouten zijn.

Voorbehoud moet zo snel mogelijk per e-mail worden kenbaar gemaakt via service@wonderbox.nl.

Elk voorbehoud dat niet beantwoordt aan de hierboven vermelde regels zal niet worden behandeld en ontslaat WONDERBOX van elke aansprakelijkheid ten overstaan van de Koper.
De Partijen komen overeen dat de garantie van de Verkoper strikt is beperkt tot het vervangen van de elektronische versie van het Product op voorwaarde dat de Verkoper heeft erkend dat het niet conform is, of door terugstorting van het aankoopbedrag.

Onder geen enkele omstandigheid kan de Verkoper aansprakelijk worden gesteld om de Koper schadeloos te stellen voor elke schade van welke aard ook ten gevolge van de uitgevoerde vervanging of terugbetaling.

12. Overmacht
De verplichtingen opgenomen in deze AVVW zijn niet van toepassing of worden van rechtswege opgeschort zonder schadeloosstelling indien de uitvoering ervan onmogelijk is geworden door overmacht of uitzonderlijke omstandigheden zoals vastgelegd in de wet of in de rechtspraak of veroorzaakt zijn door de Koper, de Begunstigde of de Partner.
Elke Partij is verplicht om de andere Partij met elk beschikbaar middel op de hoogte te brengen van een geval van overmacht waardoor hij niet in staat is om geheel of gedeeltelijk te voldoen aan zijn contractuele verplichtingen.

De Partijen moeten alle redelijke inspanningen doen om de effecten van de niet-uitvoering van het contract omwille van overmacht te voorkomen of te beperken. De Partij die wenst een beroep te doen op overmacht moet de andere Partij zo snel mogelijk op de hoogte brengen van het begintijdstip en, indien van toepassing, het eindtijdstip van deze gebeurtenis. Als dit niet gebeurt, kan hij niet ontsnappen aan zijn verantwoordelijkheid.

13. IT en Burgerlijke vrijheden
Het verzamelen van persoonsgegevens, het gebruik ervan voor de verwerking van orders en de opmaak van klantenbestanden is onderworpen aan de instemming van de betrokken persoon.
In overeenstemming met de bepalingen van de wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de Europese (EU) Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 heeft de Koper / Begunstigde als individu recht op inzage en correctie van zijn persoonsgegevens. Hij kan ook vragen om deze te wissen, over te dragen of de verwerking ervan te beperken.

De Koper / Begunstigde kan deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen op: service@wonderbox.nl  

Alle informatie betreffende de verzameling van persoonsgegevens is terug te vinden in het Privacybeleid dat beschikbaar is op de website.

14. Intellectuele eigendomsrechten
De elementen op www.wonderbox.nl (in het bijzonder de handelsmerken en de illustraties, afbeeldingen, logo's en foto's) die de exclusieve eigendom zijn van de Verkoper, worden beschermd door de wet op het copyright, het handelsmerk en het octrooirecht. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie, wijziging of gebruik van deze handelsmerken, illustratie, afbeeldingen of logo's om welke reden en via welk medium ook is strikt verbonden tenzij de Verkoper hiervoor vooraf en schriftelijk de toelating heeft verleend. Hetzelfde geldt voor elke combinatie of gebruik samen met een ander handelsmerk, symbool of logo of meer algemeen gesteld elk opvallend teken bedoeld om een samengesteld logo te vormen. Hetzelfde geldt voor alle copyrights, ontwerpen, modellen en octrooien die eigendom zijn van de Verkoper.

15. Klachten - Bemiddeling - Geschillen

15.1 Klachten
Alle klachten moeten zo snel mogelijk worden ingediend bij de Klantenservice op het volgende e-mailadres: service@wonderbox.nl of via het contactformulier beschikbaar op www.wonderbox.nl.

15.3 Geschillen
In het geval er een dispuut zou ontstaan tussen de Verkoper en de Koper / Begunstigde dat niet minnelijk kan worden geregeld, dient de eerste partij die naar de rechtbank wenst te gaan de andere Partij formeel op de hoogte te brengen met vermelding van de grieven.
In het geval het dispuut de interpretatie of de uitvoering van deze Algemene verkoopvoorwaarden betreft, zal de bevoegde rechtbank worden bepaald door toepassing van het gemene recht.

Alle overeenkomsten worden beheerst door de Nederlandse wet, ook indien deze werden afgesloten met Kopers of Begunstigden die zijn gedomicilieerd in een ander land of wanneer de overeenkomst werd afgesloten op een grondgebied buiten Nederland. Deze Standaard Verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van Nederland.

Blijf op de hoogte Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons actuele aanbod en leuke acties.